Luat Minh Khue

Ban hành kèm theo Thông tư số //TT-BCA ngày // của Bộ Công an

Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an