Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 01 BKH DN"

Circular No 01 BKH DN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 01 BKH DN.

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-DN)

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S<strong>01</strong>-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật kí- sổ cái được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-DN)

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ quỹ tiền mặt được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a-DN)

Mẫu sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật ký chung được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-DN)

Mẫu sổ nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật ký bán hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3-DN)

Mẫu sổ nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật ký mua hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DN)

Mẫu sổ nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật ký chi tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ nhật ký thu tiền (Mẫu số S03a1-DN)

Mẫu sổ nhật ký thu tiền  (Mẫu số S03a1-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ nhật kí thu tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu chứng từ ghì sổ (Mẫu số S02a-DN)

Mẫu chứng từ ghì sổ (Mẫu số S02a-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu chứng từ ghì sổ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (Mẫu số S04a1-DN)

Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (Mẫu số S04a1-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật ký chứng từ số 1 được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp