Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 08 BKH DN"

Circular No 08 BKH DN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 08 BKH DN.

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số: S08- DN)

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số: S<strong>08</strong>- <strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ tiền gửi ngân hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-DN)

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ quỹ tiền mặt được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-DN)

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật kí- sổ cái được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu bảng kê số 5 (Mẫu số S04b5-DN)

Mẫu bảng kê số 5 (Mẫu số S04b5-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê số 5 được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-DN)

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối số phát sinh được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ tài sản cố định (Mẫu số S21-DN)

Mẫu sổ tài sản cố định (Mẫu số S21-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ tài sản cố định được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu thẻ tài sản cố định (Mẫu số S23-DN)

Mẫu thẻ tài sản cố định (Mẫu số S23-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thẻ tài sản cố định được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ chi tiết tiền vay (Mẫu số S34-DN)

Mẫu sổ chi tiết tiền vay (Mẫu số S34-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ chi tiết tiền vay được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ chi tiết cac tài khoản (Mẫu số S38-DN)

Mẫu sổ chi tiết cac tài khoản (Mẫu số S38-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ chi tiết cac tài khoản được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp