Luat Minh Khue

Mẫu chứng nhận đăng kí xe ô tô

Mẫu chứng nhận đăng kí xe ô tô - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẫu chứng nhận đăng kí xe ô tô

Mẫu chứng nhận đăng kí xe ô tô (Mẫu số 15)

Mẫu chứng nhận đăng kí xe ô tô (Mẫu số 15)
Mẫu số 15 chứng nhận đăng kí xe ô tô sử dụng trong khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ (nền màu trắng vân hồng, chữ màu đen, in trên nền hoa văn hình Công an hiệu) Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an