Luat Minh Khue

Mua lại phần thừa kế

Mua lại phần thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mua lại phần thừa kế

Mua lại phần thừa kế của các đồng thừa kế?

Mua lại phần thừa kế của các đồng thừa kế?
Xin luật sư vui lòng hướng dẫn giúp tôi vấn đề như sau: Ông nội tôi có 6 người con. Ông mất năm 1993 mà không có di chúc, cha tôi là con trai thứ 4 và mất trước ngày ông nội tôi mất và 1 người con trai thứ 6 ở Canada cũng mới mất năm 2010. Lúc ông nội còn sống có tạo lập được tài sản. Do đó khi ông nội tôi mất thì có 6 phần thừa kế bằng nhau.