Luat Minh Khue

Quyết định số / QĐ-BTC

Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC

Mẫu bảng kê chi tiền (Mẫu số 09-TT)

Mẫu bảng kê chi tiền (Mẫu số 09-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê chi tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng kê kiểm quỹ (Mẫu số 08a-TT)

Mẫu bảng kê kiểm quỹ (Mẫu số 08a-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê kiểm quỹ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ (Mẫu số 07-TT)

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ (Mẫu số 07-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê vàng tiền tệ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu biên lai thu tiền (Mẫu số 06-TT)

Mẫu biên lai thu tiền (Mẫu số 06-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên lai thu tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 – TT)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 – TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04–TT)

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04–TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT)

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đề nghị tạm ứng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu phiếu thu (Mẫu số 01-TT)

Mẫu phiếu thu (Mẫu số 01-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu thu được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ (Mẫu số 04- TSCĐ)

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ (Mẫu số 04- TSCĐ)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 02-TSCĐ )

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 02-TSCĐ )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản thanh lý TSCĐ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số 01- TSCĐ)

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số  01- TSCĐ)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản giao nhận TSCĐ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng chấm công (Mẫu số: 01a - LĐTL)

Mẫu bảng chấm công (Mẫu số: 01a - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b - LĐTL)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng chấm công làm thêm giờ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02 - LĐTL)

Mẫu bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền lương được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa