Luat Minh Khue

Quyết định số / QĐ-BTC'

Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC' - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC'

Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu chi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa