Luat Minh Khue

Tư vấn chia thừa kế đất đai của người đã mất

Tư vấn chia thừa kế đất đai của người đã mất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn chia thừa kế đất đai của người đã mất

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?

Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?
Chào luật sư,luật sư cho tôi hỏi Theo qui định của Luật đấu thầu, thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 30 ngày. Tuy nhiên trong HSMT chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 60 ngày. Trường hợp này có xem là vi phạm luật đấu thầu không?