Luat Minh Khue

Tư vấn thủ tục trích lục hồ sơ đất đai ?

Tư vấn thủ tục trích lục hồ sơ đất đai ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục trích lục hồ sơ đất đai ?

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ?

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Ngày 13/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đỏi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2014/NĐ-CP.