Luat Minh Khue

Tư vấn về chuyển nhượng đất

Tư vấn về chuyển nhượng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về chuyển nhượng đất

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?
kính nhờ Công ty Luật tư vấn giúp: 1; Nội dung tranh chấp Địa bàn: Thôn Đ, xã LH, tỉnh HY Diện tích ruộng: 841m2 Loại ruộng: Đất trũng khó làm. Năm 2001 trở về trước ruộng này của nhóm (50 khẩu) mỗi khẩu 16,8m2. Năm 2002, nhà nước cho phép dồn điền đổi thửa. Nhóm không làm nữa và đã trả lại cho thôn.