Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thông Tư 45 2006 TT BTC"

Thông Tư 45 2006 TT BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thông Tư 45 2006 TT BTC.

Thông 45/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>45/2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các

Thông 45/2004/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>45</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng

Thông 45/2005/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>45</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương ...

Thông 04/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 04/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý

Thông 02/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 02/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Thông 74/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 74/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
và giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số từ năm 2006 đến hết

Thông 73/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 73/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông 72/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 72/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Thông 71/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 71/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ

Thông 69/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 69/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Thông 63/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 63/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Thông 61/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 61/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu

Thông 64/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 64/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số

Thông 60/2006/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 60/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán