Luat Minh Khue

Thông tư số //TT-BLĐTBXH

Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH

Mẫu giấy quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Mẫu giấy quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu Giấy quyết định bồ thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Mẫu Giấy quyết định bồ thường (trợ cấp) tai nạn lao động
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định bồ thường (trợ cấp) tai nạn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp