Luat Minh Khue

Thông tư số //TT-BCA

Thông tư số 36/2014/TT-BCA - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư số 36/2014/TT-BCA

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK03)

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK03)
Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu chính là mẫu HK03 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ công an được dùng để xác minh cho trường hợp có những thông tin chưa rõ, chưa thống nhất …

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...