Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tuổi nghỉ hữu"

Tuổi nghỉ hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tuổi nghỉ hữu.

Tuổi nghỉ hữu của lao động nữ đối với việc sửa đổi luật lao động trong thời gian tới

Tuổi nghỉ hữu của lao động nữ đối với việc sửa đổi luật lao động trong thời gian tới
BHXH là một chính sách cơ bản trong hệ thống an sinh xă hội của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Trong các giai đoạn lịch sử phát triển kinh tế – xă hội của đất nước, Đảng và Nhà nước đă có những chính sách xă hội phù hợp với điều kiện của lao động nữ. Trong lĩnh vực BHXH, lao động nữ được hoàn toàn b́nh đẳng với nam giới về nghĩa vụ tham gia BHXH.