Luat Minh Khue

Uy quyền

Uy quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Uy quyền

Tư vấn việc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?

Tư vấn việc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?
Kính gửi quý công ty! Hiện nay, công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngoài Điều lệ công ty (quy định chung chung) thì HĐQT có ban hành “Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty. Trong đó có quy định: - Tổng Giám đốc là người toàn quyền trong việc tổ chức quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty theo định hướng và mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. - Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn được quy định bởi điều lệ công ty và quy chế này, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo ….

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Thưa luật sư: xin hỏi: Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được ban hành ngày 12/6/2018 được áp dụng giải ...