Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ai Quy Định"

Ai Quy Định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ai Quy Định.

Ai là người ra quyết định thôi việc và thanh toán trợ cấp ?

<strong>Ai</strong> là người ra quyết <strong>định</strong> thôi việc và thanh toán trợ cấp ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi được cử làm tổ trưởng tổ đại diện 51% vốn nhà nước Tổng Công Ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần ĐMKN và được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Hàng tháng lương do Công Ty Cổ Phần ĐMKN trả còn Tổng Công Ty chi trả phụ cấp. Đây là công ty cổ phần nhà nước chi phối.