Luật sư tư vấn về chủ đề "an ninh quốc gia"

an ninh quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an ninh quốc gia.

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
Phân tích và so sánh Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, được quy định tại điều 81, luật hình sự năm 1999 với quy định của bộ luật hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017):