Luat Minh Khue

an ninh quốc gia

an ninh quốc gia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về an ninh quốc gia

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.