Luat Minh Khue

another

another - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về another

Sự khác nhau giữa Other, another, và the others

Sự khác nhau giữa Other, another, và the others
Đây là một câu hỏi rất thú vị và những từ này khá phức tạp. Về cơ bản có hai cách dùng từ 'other'. Bạn có thể dùng từ này trước một danh từ, giống như một tính từ vậy, ví dụ bạn có thể nói 'another office' hay ban có thể dùng nó một mình, giống như một danh từ, thì có thể nói 'I'll have another', và cách dùng trong hai trường hợp này là khác nhau