Luat Minh Khue

bộ luật lao động hiện hành

bộ luật lao động hiện hành - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bộ luật lao động hiện hành

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành
Bộ luật Lao động1 (BLLĐ) đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, điều chỉnh một cách hài hòa, ổn định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, một số quy định trong BLLĐ đã bộc lộ những bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia vào quan hệ lao động.