Luat Minh Khue

bản cáo bạch tài chính

bản cáo bạch tài chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản cáo bạch tài chính

Khái niệm cơ bản về bản cáo bạch tài chính

Khái niệm cơ bản về bản cáo bạch tài chính
Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin.