Luat Minh Khue

bản chất của văn hóa

bản chất của văn hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản chất của văn hóa

Khái niệm và bản chất của văn hóa

Khái niệm và bản chất của văn hóa
Muốn nghiên cứu vai trò của văn hóa đối với phát triển, trước tiên phải có một khái niệm chính xác và nhất quán về văn hóa cũng như cấu trúc của nó. Trên thực tế, cũng đã có rất nhiều người cố gắng định nghĩa văn hóa. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có được một sự nhất trí và cũng chưa có định nghĩa nào thoả mãn được cả về định tính và định lượng. Điều đó, theo tôi, có những nguyên nhân sau đây: