Luat Minh Khue

Bàn về chất lượng dịch thuật

Bàn về chất lượng dịch thuật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bàn về chất lượng dịch thuật

Bàn về chất lượng dịch thuật

Bàn về chất lượng dịch thuật
Xét về lý tưởng, sự thay đổi duy nhất mà người dịch có quyền thực hiện là ngôn ngữ, là thứ tiếng mà nguyên bản dùng để biểu đạt những ý nghĩa mà mình muốn biểu đạt, nhiệm vụ của anh ta chính là dùng một thứ tiếng khác để truyền đạt tất cả những cái gì đã được truyển đạt bằng thứ tiếng kia.