Luat Minh Khue

Bảng phân loại sáng chế

Bảng phân loại sáng chế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bảng phân loại sáng chế

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7
Phân loại sáng chế quốc tế IPC: Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là công cụ tra cứu có hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc xác định tính mới,trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật.