Luật sư tư vấn về chủ đề "bằng phương thức trọng"

bằng phương thức trọng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bằng phương thức trọng.

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trong tài ở Việt Nam

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trong tài ở Việt Nam
Dẫn nhập. Ngày nay văn bản quan trọng nhất về trọng tài ở nước ta là Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 (sau đây: Pháp lệnh). Pháp lệnh này có quy định trọng tài giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài và tranh chấp không có yếu tố nước ngoài. Ở đây, chúng ta chủ yếu quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trước Trọng tài Việt Nam.