Luat Minh Khue

bảo hiểm xã hội tự nguyện

bảo hiểm xã hội tự nguyện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi theo chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế. Các chế độ cụ thể: