Luat Minh Khue

bảo hộ quyền sở hữu

bảo hộ quyền sở hữu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hộ quyền sở hữu

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ?

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ?
Thẩm định hình thức: Đơn yêu cầu cấp Giáy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ,thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ,số đơn hợp lệ,ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.