Luat Minh Khue

báo pháp luật và đời sống

báo pháp luật và đời sống - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về báo pháp luật và đời sống

Vang vọng muôn đời

Vang vọng muôn <strong>đời</strong>
xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc”.