Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo quản"

bảo quản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo quản.

Quyết định số 203/QĐ-QLD bổ sung Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận (GCN) đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của GCN đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) tại Quyết định số 28/QĐ-QLD

Quyết định số 203/QĐ-QLD bổ sung Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận (GCN) đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của GCN đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) tại Quyết định số 28/QĐ-QLD
Quyết định số 203/QĐ-QLD bổ sung Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận (GCN) đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được gia hạn hiệu lực của GCN đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) ...