Luật sư tư vấn về chủ đề "Bi Can 1"

Bi Can 1 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bi Can 1.

Của 1 %, do 1 %, vì 1 %

Của <strong>1</strong> %, do <strong>1</strong> %, vì <strong>1</strong> %
trong bản thân xã hội dân chủ của Mỹ, gần một phần tư tổng thu nhập quốc dân tập trung vào tay của 1

Nghị định 1/CP

Nghị định <strong>1</strong>/CP
Về thành lập Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chỉ thị 1-TTg

Chỉ thị <strong>1</strong>-TTg
Về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh quản lý các dịch vụ xuất nhập - khẩu và lưu thông hàng hoá ở thị trường trong nước

Chỉ thị 1/CT

Chỉ thị <strong>1</strong>/CT
Về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng

Thông tư 1/NT

Thông tư <strong>1</strong>/NT
Hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh

Thông tư 1-TBXH

Thông tư <strong>1</strong>-TBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với người hưởng chính sách thương binh và xã hội

Quyết định 1-CT

Quyết định <strong>1</strong>-CT
Về chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức quản lý kinh doanh, cung ứng và dịch vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật

Thông tư 1-BT

Thông tư <strong>1</strong>-BT
Hướng dẫn thi hành Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng

Sắc lệnh 1

Sắc lệnh <strong>1</strong>
Về việc cử ông Hoàng Minh Giám là Đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ

Sắc lệnh 1/SL

Sắc lệnh <strong>1</strong>/SL
Về việc chỉ định ông Trần Minh Tước làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến Việt bắc

Quyết định 1-QĐ

Quyết định <strong>1</strong>-QĐ
Về việc sử dụng và kiểm soát giấy chứng minh, giấy chứng nhận căn cước

Thông tư 1-NV

Thông tư <strong>1</strong>-NV
Hướng dẫn việc trợ cấp vì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày cho thương binh thương tật nặng chống Pháp