Luat Minh Khue

Bộ luật

Bộ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bộ luật

Bộ luật hình sự năm 2015

<strong>Bộ</strong> <strong>luật</strong> hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp