Luat Minh Khue

bổ nhiệm tổng giám đốc

bổ nhiệm tổng giám đốc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm tổng giám đốc

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?
Cty cổ phần S là một Cty niêm yết. Theo Điều lệ Cty thì TGĐ là người đại diện theo pháp luật. Tháng 10/2007, Chủ tịch HĐQT Cty lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bãi miễn TGĐ cũ (là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm TGĐ mới.