Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường ngoài hợp đồng"

bồi thường ngoài hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường ngoài hợp đồng.

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?
Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới kiến thức liên quan đến thú dữ như sau: Khái niệm về thú dữ, những đặc điểm của thú dữ, thú dữ là loài động vật như thế nào? Con người có thể thuần dưỡng thú dữ không? ...

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Câu hỏi của khách hàng: "Hiện nay ở Việt Nam căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra được quy định ở đâu? Nó có sự khác nhau giữa pháp luật trước đây và ngày nay không? Quy định của pháp luật Việt Nam với một số nước trên thế giới có sự khác nhau không?"

Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra của chủ sở hữu khi chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật

Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra của chủ sở hữu khi chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các nội dung liên quan câu hỏi của khách hàng như sau: "chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật mà súc vật gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra như thế nào?"...

Súc vật là gì? Đặc điểm của súc vật và thú dữ

Súc vật là gì? Đặc điểm của súc vật và thú dữ
Súc vật là gì? Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, khi súc vật gây thiệt hại cho người khác hay tài sản thì có phải bồi thường không? Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới súc vật, đặc điểm của súc vật và thú dữ...

Động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành

Động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành
Động vật là một trong những loại tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015, như vậy động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành như thế nào? Tài sản là gì? Theo quy định của pháp luật hiện hành tài sản gồm những loại nào?...

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được quy định ở đâu và thể hiện như thế nào? Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại thể hiện như thế nào?

Cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản; người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác

Cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản; người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác
Bài viết dưới đây sẽ xác định và phân tích về cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản và người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác; các vấn đề liên quan...

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề liên quan tới chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong trường hợp người đó là chủ sở hữu. Như vậy chủ sở hữu tài sản là gì? Trường hợp có sự vi phạm quy định về quản lý tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào?