Luat Minh Khue

brand

brand - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về brand

Transfer of brand registration application

Transfer of brand registration application
Object: The rights of the brand which is being applied to be protected doesn’t depend on what registration period the application is. The transferer no longer has any right of the brand.

Trademark, Brand, Logo là gì?

Trademark, Brand, Logo là gì?
Trong tiếng Việt người thường dùng cụm từ, thương hiệu (Trademark), khi muốn nhấn mạnh một biểu tượng thương hiệu (Logo) nhưng thương hiệu và biểu tượng thương hiệu là hai khái niệm khác nhau.