Luat Minh Khue

BT

BT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về BT

Đầu tư theo hình tức BOT, BTO và BT

Đầu tư theo hình tức BOT, BTO và BT
Để khuyến khích, thu hút đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Chính phủ đã ban hành một Nghị định mới về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, và BT. Dưới đây là tóm lược tinh thần cơ bản của Nghị định quan trọng này.