Luat Minh Khue

Cách dùng sở hữu cách

Cách dùng sở hữu cách - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách dùng sở hữu cách

Cách dùng sở hữu cách

Cách dùng sở hữu cách
Trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Vì thế chúng ta có thể nói a computer expert - một chuyên gia máy tính.