Luat Minh Khue

Cách dùng such as

Cách dùng such as - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách dùng such as

Cách dùng As such và such as

Cách dùng As such và such as
As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói, I'm an English teacher, and because I'm an English teacher I hate to see grammar mistakes