Luat Minh Khue

cấp mã chứng khoán

cấp mã chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp mã chứng khoán

Quy định của pháp luật về cấp mã chứng khoán?

Quy định của pháp luật về cấp mã chứng khoán?
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước cho tất cả các chứng khoán đăng ký tại VSD. Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán.