Luat Minh Khue

chức danh PR có được quy định trong luật? Công ty có được phép quy định về hệ số lương? Hệ số lương là bao nhiêu?

chức danh PR có được quy định trong luật? Công ty có được phép quy định về hệ số lương? Hệ số lương là bao nhiêu? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chức danh PR có được quy định trong luật? Công ty có được phép quy định về hệ số lương? Hệ số lương là bao nhiêu?