Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách đoàn kết"

chính sách đoàn kết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách đoàn kết.

Một số tội phạm thuộc nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Một số tội phạm thuộc nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Chính sách đại đoàn kết dân tộc là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước - Mọi âm mưu, hành vi chống phá lại chính sách đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính sách kinh tế hoặc hoạt động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật: