Luat Minh Khue

Chủ thể Li-xăng

Chủ thể Li-xăng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chủ thể Li-xăng

Chủ thể Li-xăng, Hình thức Li-xăng, Hợp đồng Li-xăng

Chủ thể Li-xăng, Hình thức Li-xăng, Hợp đồng Li-xăng
Chủ thể Li-xăng - Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (tiếp tục chuyển quyền sử dụng) có quyền chuyền quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.