Luat Minh Khue

chuộc lại tài sản

chuộc lại tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuộc lại tài sản

Chuộc lại tài sản đã bán ?

Chuộc lại tài sản đã bán ?
1. Bên bán có thể thoả thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.