Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn"

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 20/2009/TT-BKHCN

Thông tư <strong>20</strong>/2009/<strong>TT-BKHCN</strong>
Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Thông tư <strong>20</strong>/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thông tư 20/2011/TT-BKHCN

Thông tư <strong>20</strong>/2011/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định Tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

Thông tư 30/2014/TT-BKHCN

Thông tư 30/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành theo Thông tư số 20

Thông tư 03/2014/TT-BKHCN

Thông tư 03/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư 16/2014/TT-BKHCN

Thông tư 16/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN

Thông tư 02/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và

Thông tư 15/2014/TT-BKHCN

Thông tư 15/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 11/2014/TT-BKHCN

Thông tư 11/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 10/2014/TT-BKHCN

Thông tư 10/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước