Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn" - Trang 3

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Thông tư 24/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thông tư 24/2010/TT-BKHCN

Thông tư 24/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

Thông tư 07/2015/TT-BKHCN

Thông tư 07/2015/<strong>TT-BKHCN</strong>
Thông tư 07/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc đánh giá nghiệm thu

Thông tư 08/2015/TT-BKHCN

Thông tư 08/2015/<strong>TT-BKHCN</strong>
Thông tư 08/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định thực hiện Chương trình hợp

Thông tư 03/2015/TT-BKHCN

Thông tư 03/2015/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 02/2015/TT-BKHCN

Thông tư 02/2015/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 06/2015/TT-BKHCN

Thông tư 06/2015/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương