Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn" - Trang 4

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 1940/1997/TT-BKHCN

Thông tư 1940/1997/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư

Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN

Thông tư 1888/1997/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

Thông tư 12/2007/TT-BKHCN

Thông tư 12/2007/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Thông tư 02/2007/TT-BKHCN

Thông tư 02/2007/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN

Thông tư 14/2007/<strong>TT-BKHCN</strong>
Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi

Thông tư 16/2013/TT-BKHCN

Thông tư 16/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”

Thông tư 13/2013/TT-BKHCN

Thông tư 13/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN

Thông tư 17/2013/TT-BKHCN

Thông tư 17/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”

Thông tư 15/2013/TT-BKHCN

Thông tư 15/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng

Thông tư 07/2013/TT-BKHCN

Thông tư 07/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thông tư 30/2003/TT-BKHCN

Thông tư 30/2003/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Thông tư 26/2013/TT-BKHCN

Thông tư 26/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 22/2013/TT-BKHCN

Thông tư 22/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường