Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn" - Trang 5

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 25/2013/TT-BKHCN

Thông tư 25/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83"

Thông tư 27/2013/TT-BKHCN

Thông tư 27/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

Thông tư 16/2011/TT-BKHCN

Thông tư 16/2011/<strong>TT-BKHCN</strong>
kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Thông tư 10/2005/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư 18/2005/TT-BKHCN

Thông tư 18/2005/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư 30/2005/TT-BKHCN

Thông tư 30/2005/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Thông tư 05/2006/TT-BKHCN

Thông tư 05/2006/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ

Thông tư 02/2006/TT-BKHCN

Thông tư 02/2006/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Thông tư 21/2005/TT-BKHCN

Thông tư 21/2005/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách khoa học và công nghệ đối với nông trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính Phủ

Thông tư 08/2005/TT-BKHCN

Thông tư 08/2005/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 02/2013/TT-BKHCN

Thông tư 02/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Thông tư 18/2013/TT-BKHCN

Thông tư 18/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

Thông tư 07/2002/TT-BKHCN

Thông tư 07/2002/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn triển khai Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng Bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909 : 2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

Thông tư 21/2009/TT-BKHCN

Thông tư 21/2009/<strong>TT-BKHCN</strong>
Về việc ban hành và thực hiện “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”