Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn" - Trang 6

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 22/2009/TT-BKHCN

Thông tư 22/2009/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 03/2010/TT-BKHCN

Thông tư 03/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư 23/2009/TT-BKHCN

Thông tư 23/2009/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Thông tư 24/2009/TT-BKHCN

Thông tư 24/2009/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thông tư 16/2010/TT-BKHCN

Thông tư 16/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Thông tư 14/2010/TT-BKHCN

Thông tư 14/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Thông tư 17/2010/TT-BKHCN

Thông tư 17/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ

Thông tư 06/2010/TT-BKHCN

Thông tư 06/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa

Thông tư 07/2010/TT-BKHCN

Thông tư 07/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm

Thông tư 04/2010/TT-BKHCN

Thông tư 04/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Thông tư 15/2010/TT-BKHCN

Thông tư 15/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”

Thông tư 11/2010/TT-BKHCN

Thông tư 11/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thông tư 10/2010/TT-BKHCN

Thông tư 10/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010

Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

Thông tư 08/2010/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Thông tư 04/2011/TT-BKHCN

Thông tư 04/2011/<strong>TT-BKHCN</strong>
nhiệm vụ khoa học và công nghệban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007

Thông tư 03/2011/TT-BKHCN

Thông tư 03/2011/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015