Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 27 1999 Tt Btm"

Circular No 27 1999 Tt Btm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 27 1999 Tt Btm.

Thông tư 07/1999/TT-BTM

Thông tư 07/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTM</strong>
1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư 34/1999/TT-BTM

Thông tư 34/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 33/1999/TT-BTM

Thông tư 33/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ

Thông tư 04/2001/TT-BTM

Thông tư 04/2001/<strong>TT-BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000. của Thủ tướng Chính phủ về việc thực

Quyết định 27/2006/QĐ-BTM

Quyết định <strong>27</strong>/2006/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh

Quyết định 27/2005/QĐ-BTM

Quyết định <strong>27</strong>/2005/QĐ-<strong>BTM</strong>
Về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư 17/2001/TT-BTM

Thông tư 17/2001/<strong>TT-BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/5/1999 của

Thông tư 18/2001/TT-BTM

Thông tư 18/2001/<strong>TT-BTM</strong>
Hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/ NĐ

Thông tư 07/2004/TT-BTM

Thông tư 07/2004/<strong>TT-BTM</strong>
danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày ...

Quyết định 1250/1999/QĐ-BTM

Quyết định 1250/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Uỷ quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM

Quyết định 1251/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BTM</strong>
Uỷ quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp.