Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 30 2013 Tt Btc"

Circular No 30 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 30 2013 Tt Btc.

Thông tư 30/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>30/2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Thông tư 30/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thông tư 30/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ Quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái Giáo dục

Thông tư 30/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>30</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Thông tư 125/2013/TT-BTC

Thông tư 125/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm