Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 32 2013 Tt Btc"

Circular No 32 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 32 2013 Tt Btc.

Thông tư 32/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>32/2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 32/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>32</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 32/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>32</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện các điều 29, 30 Luật Hải quan, điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hải quan, chế độ kiểm tra, giảm sát hải quan

Thông tư 32/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>32</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Thông tư 32/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>32</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội