Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 38 2011 Tt Btc" - Trang 2

Circular No 38 2011 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 38 2011 Tt Btc.

Quyết định 38/2006/QĐ-BTC

Quyết định <strong>38</strong>/2006/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Thông tư 107/2011/TT-BTC

Thông tư 107/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi

Thông tư 126/2011/TT-BTC

Thông tư 126/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy

Thông tư 85/2011/TT-BTC

Thông tư 85/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại

Thông tư 91/2011/TT-BTC

Thông tư 91/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 29/2011/TT-BTC

Thông tư 29/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 09/2011/TT-BTC

Thông tư 09/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm